×

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni"


Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) olarak, siz değerli üyelerimiz, gönüllülerimiz, katılımcılarımız ve paydaşlarımıza ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Sorgun Gençlik Derneği tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.


Tanımlar

İş bu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED): Çay Mahallesi 123. Sokak No:5/4 Sorgun, Yozgat adresinde ikamet eden 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununa göre kurulmuş,

Veri Sahibi: Sorgun Gençlik Derneği’ne ait web sitesi (www.sorged.org) aracılığıyla bir faaliyete ait formları kendi adına ya da ilgili olduğu kuruluş adında dolduran kullanıcıyı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Sorgun Gençlik Derneği

Başvuran: Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen faaliyetlere ve projelere katılanları ifade eder. 

Veri Sorumlusu 
KVKK uyarınca muhatap, üye, gönüllü, bağışçı, ziyaretçi, eğitim alan, desteklenen, ve proje ortağı sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Sorgun Gençlik Derneği tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

Kişisel Verilerin işlenme Amacı 
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel 
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Sorgun Gençlik Derneği’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir: 
 • Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen ve yürütülecek olan projeler çerçevesinde organize edilen eğitimler, toplantılar, seminerler, etkinlikler, kurumsal ziyaretler, teknik ziyaretler, basılı ve çevrimiçi yayınlar, ayni ve nakdi hibeler, ortaklık programları veya projeleri, araştırmalar gibi faaliyetler için başvuru almak,
 • Bu başvuruları değerlendirmek,
 • Bu başvurulara ait iletişimi sağlamak ve yürütmek, 
 • Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli seyahat ve konaklama gibi üçüncü taraflardan hizmet temin etmek, 
 • Eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor ve çevre etkinlikleri düzenlemek/destek vermek, 
 • Hibe programları ve ortaklıklar oluşturmak 
 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak, 
 • Sorgun Gençlik Derneği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak,
 • Gençlik politikalarının iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • Derneğin üyelerine, gönüllülerine, destekçilerine, sözleşme makamına, paydaşlarına ve destekçileri ile etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar etmek, 
 • Sorgun Gençlik Derneği tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bu amaçla verileri muhafaza etmek üzere aktarmak, 
 • Sorgun Gençlik Derneği ve ilişkili paydaş ve ortakları tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinlik, kurulabilecek her türlü iletişim, ağ ve yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve iletişim koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri bildirmek. 

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,  Sorgun Gençlik Derneği’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, sözleşme makamı, dernek yöneticileri/çalışanları) hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları (hukuken yetkili özel hukuk kişileri), sözleşme makamının bağlı olduğu kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Sorgun Gençlik Derneği kişisel verilerinizi,

 • Eğitim Başvuru ve Kayıt Formları 
 • Seminer, Etkinlik, Toplantı Başvuru ve Kayıt Formları 
 • Sorgun Gençlik Derneği Web Siteleri İletişim Formları
 • Sorgun Gençlik Derneği Web Siteleri Çerezleri
 • Üyelik Başvuru Formları
 • Sorgun Gençlik Derneği tarafından eğitim ve toplantıların yapılması amacıyla kullanılan çevrimiçi programlara katılım başvuru ve formları
 • Çevrimiçi toplantı, konferans ve eğitim için kullanılan üçüncü taraflara (Zoom, GoToWebinar, Google Meet vb.) ait servisler
 • Benzer amaçlı diğer formlar gibi kanallarla edinir. Kişisel veriler Ad-Soyad, TCKN, pasaport numarası gibi kimlik bilgileri, eposta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgileri, temsilcisi olduğu Dernek, mezun olunan okullar, alınan sertifikalar, yabancı dil gibi eğitim bilgileri, iş tecrübeleri gibi mesleki bilgiler ve banka hesap numarası gibi mali bilgileri ve web sitesi ve bilgi yönetim sistemi tarafından tutulan diğer bilgileri içerir. Bu kişisel verileri Veri Sahibi kendi inisiyatifi doğrultusunda verir. Sorgun Gençlik Derneği’nin faaliyetlerinde kullanılan bu veriler KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve/veya aktarılabilir. 

Kayıtları Saklama Süresi

Kişisel veriler, verilerin toplandığı faaliyetin yürütüldüğü projenin sözleşmesinin öngördüğü saklaması süresi veya ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) KVKK 7. maddede öngörülen startlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için bilgi@sorged.org adresinden Veri sorumlusu Sorgun Gençlik Derneği’ne ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde, bilgi@sorged.org adresine bildirerek kişisel verilerin veri tabanından silinmesini talep edilebilir.

Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verileri güncellemek için bilgi@sorged.org adresiyle Veri Sorumlusuna başvuruda bulunulabilir.

Copyright 2021 © Tüm Hakları Saklıdır. Web tasarım Medyatör